Die Rückseiten der aktuellen und zukünftigen Euro-Münzen
Backsides of the Euro-Coins - Faces nationales des pièces en euro
 

EURO Avers
EURO Ireland EURO United Kingdom EURO Danmark EURO Sverige EURO Finland EURO Lietuva EURO Latvija EURO Eesti
EURO Nederland EURO Belgie EURO Luxembourg EURO Deutschland EURO Österreich EURO Polska EURO Ceská EURO Slovakia
EURO France EURO Monaco EURO Andorra EURO Italia EURO Slovenija EURO Magyarország EURO Romania EURO Bulgaria
EURO Portuguêse EURO Espana EURO San Marino EURO Vatican EURO Malta EURO Greece EURO Cypros EURO Türkçe

Cypros

Facts:


  • Fakten:


  • Sources/Quellen:  • Haben Sie weitere Infos  ?  Bitte informieren Sie mich !